باتوجه به سیاستها و قوانین دانشگاه هاى جامع علمى کاربردى، پذیرش دانشجویان عزیز در سال اول، در مقطع کاردانى و از سال دوم و پس از آن پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسى و کارشناسى ارشد نیز انجام خواهد شد.

رشـته ها

کاردانی موسیقی نوازندگی ساز کلاسیک

کد رشته: ۱۳۵۶۳

کاردانی موسیقی نوازندگی ساز ایرانی

کد رشته: ۱۳۵۶۲